top of page

Algemeen

Als Linckholt Cyclo W.T.C.  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Linckholt Cyclo W.T.C.
info@linckholt-cyclo.be

-1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door  Linckholt Cyclo W.T.C. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Linckholt Cyclo W.T.C.  (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • Om een verzekering te kunnen afsluiten om jou als lid te kunnen beschermen

 • Het lidmaatschap te kunnen afsluiten bij de Vlaamse Wielrijdersbond

-2. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer.

 • Rijksregisternummer.

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

 • Maten kledij: dit om clubkledij te kunnen aanbieden.

-3. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :

 • Vlaamse Wielrijdersbond vzw, Bosstraat 101, 9255 Buggenhout.

 • Ethias Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt.

-4. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor :

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

-5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

-6. Bewaartermijn

Linckholt Cyclo W.T.C. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Linckholt Cyclo W.T.C. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar. We bewaren ledenlijsten met enkel de naam van de leden onbeperkt om een historisch overzicht te kunnen behouden.

-7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Linckholt Cyclo W.T.C. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

-8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. 
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

-9. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

-10. Wijziging privacyverklaring

Linckholt Cyclo W.T.C. kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 25 augustus 2018.

bottom of page